Video and Photos Taken on 20th Punyatithi Aradhana Celebration of H. H. Sri Swami Krishnanandaji Maharaj at Sri Gurudev Samadhi Shrine, Sivananda Ashram, Rishikesh-Himalayas.

Abhishek and Paduka Puja Video