Home » Annavishek

Annavishek

Annabhishek Photos

Annabhishek Photos

Oct. 22 | Annabhishek celebration on 20th Oct at Viswanath Temple, Sivananda Ashram, Rishikesh-Himalayas.

Annabhishek Photos

Annabhishek Photos

Oct. 31 | Photos taken during Annabhishek Celebration at Sri Viswanath Mandir, Sivananda Ashram, Rishikesh-Himalayas. [nggallery id=302]

Annabhishek

Annabhishek

Nov. 9 | Photos taken during Annabhishek at Sri Viswanath Mandir, Sivananda Ashram, Rishikesh-Himalayas. [nggallery id=251]

Annabhishek Celebration

Annabhishek Celebration

Oct. 27 | Video/Photos Taken during Annabhishek Celebration-Viswanath Temple on 27th Oct 2015 at Sivananda Ashram, Rishikesh-Himalayas. Annabhishek Video [nggallery id=130]