Photos taken during Navaratri Celebration at Sri Viswanath Temple, Sivananda Ashram, Rishikesh-Himalayas.