Printable version
Related Pages
Font Size    

Sankirtan Dhvanis

by Swami Sivananda
(Sing with Bhava and enjoy the spiritual bliss)

(Thars: Sunaja)

1. Bhajo Rama - Hari Rama Hari Rama Hari Ram Bhajo Krishna Hari Krishna Hari Krishna Hari Shyam Bhajo Siva - - Hari Siva Hari Siva Hari Bhum Bhajo Guru - Hari Guru Hari Guru Hari Om.

2. (i) Jaya Siva Sankara Jaya Tripurari Jaya Gangadhara Jaya Madanari

(ii) Jaya Muralidhara Jaya Asurari - Jaya Manamohana Kunjabihari - Jaya Sarangadhara Jaya Asurari - Jaya Manamohana Rama Murari

3. Siva Sambasadasiva Sambasadasiva Sambasadasiva Sambasiva Hara.

4. Sambho Sankara Gaureesa Siva Samba Sankara Gaureesa.

5. Sankara Siva Sankara Siva Sankara Siva Sankara Siva Hara

6. Hari Om Ram Ram Hari Om Ram Hari Om Ram Sita Hari Om Ram Hari Om Hari Om Hari Om Ram Siva Om Siva Om Siva Om Shyam Hari Om Tat Sat Tat Sat Om Hari Om Santi Tat Sat Om.

7. Radha Krishnane, Trilokanathane Venugana‑lola Neela‑Megha‑Shyamane Pita Raghuvara, Mata Raghuvara Bhrata Sakha Prabhu Guru Hita Raghuvara.

8. Natesa Saranam-Saranam Venkatesa

9. Rama Rama Rama Rama Rama Nama Tarakam Ramkrishna Vaasudeva Bhaktimuktidayakam.

10. Achyutam Kesavam Rama Narayanam Krishna Damodaram Vaasudevam Harim Sridharam Madhavam Gopikavallabham Janakee‑Nayakam Ramachandram Bhaje.

11. Jaya Siyaram Jaya Jaya Siyaram Jaya Radheshyam Jaya Jaya Radheshyam Jaya Hanuman Jaya Jaya Hanuman Audh Bihari Sitaram Kamala Vimala Mithila Dham - - - - - (Jaya Siyaram. . . )

12. Ramaho Krishnaho Radha Krishna Devaho, Venugana‑Lola Neela Megha Shyama Krishnaho.


copyright © 2020 the divine life society. All rights reserved.